Open menu

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบคุณ                   

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จากโครงการ “สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์” 

บริจาคเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด