Open menu

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง


หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์