Open menu

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบคุณพ.ต.ท. ปรเมษฐ์ เวียงเก่า ผู้บังคับการกองร้อยตะเวนชายเดนที่ 325

ได้บริจาคผ้าดิบให้แก่ โรงพยาบาลเชียงกลาง