Up

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานฯ

eb8.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
eb8.2.1 ประกาศดีเด่นดีมาก รอบ 2 ปี 2563
eb8.2.2 หนังแจ้งเวียนฯ
eb2.3 เอกสารแนบท้าย 1
eb2.4 เอกสารแนบท้าย 2
 
 
Powered by Phoca Download