Up

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ตุลา - ธันวา 63
สขร. เดือน ตุลา 63
สขร. เดือน ธันวา 63
สขร. เดือน พฤศจิกายน 63
eb5 1. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ และขอเผยแพร่ ม.ค. 64 - มี.ค. 64
eb5 2. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ และขอเผยแพร่ เดือน มกราคม 2564
eb5 3. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ และขอเผยแพร่ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
eb5 4. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ และขอเผยแพร่ เดือน มีนาคม 2564
eb5 ขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - สขร เดือน ตุลา 63
eb5 ขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - สขร เดือน พฤศจิกายน 63
eb5 ขอนำเสนอสรุปผลการผลการดำเนินการจัดซื้อ - สขร เดือน ธันวา 63
1.รายงานผลดำเนินงาน สขร.เดือน เมษายน 2564
2.รายงานผลดำเนินงาน สขร.เดือน พฤษภาคม 2564
3.รายงานผลดำเนินงาน สขร.เดือน มิถุนายน 2564
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564
 
 
Powered by Phoca Download