Up

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

ข้อ 1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารและขออนุญาตนำขึ้นเว็บ
ข้อ 1.2 แผนเงินบำรุง ปีงบ 2564
ข้อ 1.3 เกี่ยวกับแผนการจัดซื้อประจำปีงบ 2564
ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
ข้อ 2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการ
ข้อ 3.1 หนังสือปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 3.2 บันทึกการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1
ข้อ 3.3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2
eb4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงาน และคำสั่งอนุญาตนำเผยแพร่ แผน
eb4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบ
eb4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
eb4 ข้อ 1.4 ขอเผยแพร่ และ ประกาศโรงพยาบาลมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
eb4 ข้อ 2.1 รายงานผลการดำเนินงาน และขอเผยแพร่
eb4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
eb4 ข้อ 3.1 ขอส่งประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
eb4 ข้อ 3.2 ขอส่งประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
eb4 ข้อ 3.3.2. ขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง หลักฐานชุดในสำคัญจ่าย ชุดที่ 1 ไตรมาส 2
eb4 ข้อ 3.3.3. ขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง หลักฐานชุดในสำคัญจ่าย ชุดที่ 2 ไตรมาส 2
 
 
Powered by Phoca Download