Up

EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

eb24.1 บันทึกข้อความลงนามฯ
eb24.2 ประกาศเจตนารมณ์ฯ
eb24.3 คู่มือ แนวปฏิบัติฯ
eb24.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
eb24 EB 24 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนฯ สสจ.น่าน
5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4
 
 
Powered by Phoca Download