Up

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน
4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพยืสินบริจาค
ประกาศ เรื่องมาตรการการจัดสวัสดการภายในหน่วยงาน
 
 
Powered by Phoca Download