ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

แนบเอกสาร CCF25092562.pdf

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง รับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเหมาบริการ

๑. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย       จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารแนบไฟล์ CCF16092562.pdf

 

ยื่นเอกสารในการสมัคร ได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แนบเอกสาร CCF06092562.pdf

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ประกาศ

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยโรงพยาบาลเชียงกลาง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติราชการประจำฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดการรับสมัคร แนบเอกสาร 190862.pdf

ตามหนังสือที่ นน 00๓๒.๓๐๑/๑๐๘๗ อ้างถึงโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานสาะารณสุขจังหวัดน่าน มีความประสงค์ทำลายเอกสารราชการของหน่วยงาน ที่ครบกำหนดหมดอายุเอกสารและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการทำลายเอกสารเห็นควรทำลายได้ตามบัญชีหนังสือขอทำลายดังนี้

วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านฉลากยา, การบริหารยาอย่างเหมาะสม, การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะ 3 โรคเป้าหมายที่หายเองได้โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงรณรงค์การนำยาเดิมและยาที่ใช้ประจำใส่ถุงผ้ามาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง และแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยประชาชนที่มารับบริการในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณนพดล อินต๊ะกัน

บริจาคเงินให้โรงพยาบาลเชียงกลาง จำนวน 5,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มใช้ถุงผ้าใส่ยาคนไข้ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน

 

 

ตารางการให้บริการปกติ โรงพยาบาลเชียงกลาง

ตารางการให้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงกลาง

Subcategories