คำเตือน

ตัวชี้วัด QOF ประจำปี 2561

ผลการดำเนินงานตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดกลาง

ตัวชี้วัดที่ 1: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด

ตัวชี้วัดที่ 2: รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

ตัวชี้วัดที่ 3: รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห

ตัวชี้วัดที่ 4: รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30- 60 ป ภายใน 5 ป

ตัวชี้วัดที่ 5: รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอก

           5.1 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวง เฉียบพลัน (Acute Diarrhea)

           5.2 รอยละการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในผูปวยนอกโรคติดเชื้อระบบ ทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)

ตัวชี้วัดที่ 6: การลดลงของอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคที่ควรรักษาแบบ ผูปวยนอก (ACSC: Ambulatory               Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน                     (Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ตัวชี้วัดระดับเขต 1

 ตัวชี้วัดที่ 7 : รอยละการประเมิน กระตุนและติดตามพัฒนาการในเด็กเด็กในกลุมอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน

           7.1 รอยละเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

           7.2 รอยละเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบเด็ก สงสัยลาชา

           7.3 รอยละเด็กพัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับการกระตุน และติดตามภายใน 30 วัน

 ตัวชี้วัดที่ 8 : รอยละการสํารวจ ADL และติดตามเยี่ยมบานในผูสูงอายุ

            8.1 รอยละผูสูงอายุไดรับการประเมิน ADL ตามเกณฑ

            8.2 รอยละผูสูงอายุ ติดบาน ติดเตียง ไดรับการเยี่ยมบาน

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION