คำเตือน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์CUPเชียงกลางปี2559

เครื่อข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง

 

 

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION