คำเตือน

ทำเนียบผู้อำนวยการ

1. นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  ระหว่างปี พ.ศ.2528 ถึงปี พ.ศ.2532

 

2. นายแพทย์สุพรชัย กาญจนวาสี ระหว่างปี พ.ศ.2532 ถึงปี พ.ศ.2534

 

3. นายแพทย์เดชวัน ราชตนะพันธุ์ ระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึงปี พ.ศ.2536

4. นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึงปี พ.ศ.2547

 

5. นายแพทย์อัศวิน บุญซื่อ ระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ.2549

6. นายแพทย์ศรัณย์ มะลิซ้อน ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2550

 

7. แพทย์หญิงจิตราภรณ์ ความคนึง ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2551

 

8. แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึงปี พ.ศ.2552


9. แพทย์หญิงมัลลิกา ณ ราช ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2554

 

10.นายแพทย์เอื้ออังกูรยิ์ สิทธิมงคล ระหว่างปี พ.ศ.2554 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2556

11. นายแพทย์กฤษ  ใจวงค์  ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 1มิถุนายน 2559

555160.jpg

12. นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์  ระหว่าง 1มิถุนายน 2559 ถึง ปัจจุบัน

 

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION