คำเตือน

ยุทธศาสตร์ รพ.เชียงกลาง ประจำปี 2560

 

 

สร้างสุขภาพดี  หมายถึง

๑.      บุคลากรมีสุขภาพดี

๒.      ประชาชนมีสุขภาพดี

๓.      สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ/อาชีวอนามัยดีทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน

ภาคี  หมายถึง

๑.      ภาคีภายนอกโรงพยาบาล เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ ทั้งนี้แล้วแต่บริบทของแต่ละงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีภาคีครบทั้งหมด

การมีส่วนร่วม  ระดับการมีส่วนร่วม

๑.      ร่วมคิด หมายถึงการระดมความคิด และวางแผน

๒.      ร่วมทำ หมายถึง การลงมือปฏิบัติ

๓.      ร่วมทุน หมายถึง ร่วมสมทบทุน และสิ่งของ

๔.      ร่วมประเมินผล หมายถึง การถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนา ทั้งสิ่งที่ทำได้ดี  และทำได้ไม่ดี

 

พันธกิจ

๑.      จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้การจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม

๒.      สร้างสุขภาพและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสุขกับการทำงาน(เก่ง ดี มีความสุข)

๓.      ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง

๔.      ประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพ ของ ชุมชน

๕.      พัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ค่านิยม (values):       

มุ่งมั่นพัฒนา    เน้นประชาชน   ทุกคนมีความสุข

 

ความหมาย

๑.      มุ่งมั่นพัฒนา     :    เชื่อม ทิศทางนำคนทำงานและ การพัฒนา

ความหมาย :    บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลเชียงกลางมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานต่าง ๆให้             บรรลุซึ่งเป้าหมายขององค์กร

๒.      เน้นประชาชน   :    เชื่อม ผู้รับผลและ คนทำงาน

ความหมาย :    การตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน (  ผู้ป่วยและครอบครัว ประชาชน และ                 ชุมชน )  โดยใช้มาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมในการดูแล เพื่อ ผลลัพธ์ที่ดี  

๓.      ทุกคนมีความสุข :  ชื่อมโยง คนทำงานและ พาเรียนรู้

        ความหมาย :    ส่งเสริมศักยภาพ  และสร้างแรงจูงใจให้มีความสุขในการทำงาน เพราะคน คือ                                            ทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร

เข็มมุ่งการพัฒนา

๑.      โรคความดันโลหิตสูง (ค้นหาเร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาเร็ว)

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ใน 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์

๑.๑.           ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

๑.๒.           จนท.และองค์กร มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

๑.            

๒.            

๒.๑.           ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน และมีความพึงพอใจ

๒.๒.           มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

บริหารจัดการด้านบุคลากร

3.1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เก่ง ดี มีความสุข

3.2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการด้านการเงิน

3.3 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินหน่วยงานภาครัฐ ITA 3.4 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

3.5 รพ.เชียงกลางมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

3.6  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION