ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

 

รหัสสถานพยาบาล สถานพยาบาล เป้าหมาย ผลงาน % ระดับคะแนน
           
06538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแก้ว 35 18 51.429 0
06536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงคาน 40 23 57.5 0
06539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาท 122 64 52.459 0
06533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว 20 11 55.00 0
10393 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนผาน้ำย้อย 5 3 60.00 0
06534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้อ ตำบลเปือ 32 11 34.375 0
11179 โรงพยาบาลเชียงกลาง 71 25 35.211 0
06537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ 70 32 45.714 0
06532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี ตำบลเชียงกลาง 7 4 57.143 0
06535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ 87 25 28.736 0
รวม รวม 489 216 44.172 -