คำเตือน

ICD-10-TM

ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

ICF

คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF

ICD-10-TM Volume 5

ICD-10-TM Volume 5 Standard Coding Guideline

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ(Advance ICD10)"

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ(Advance ICD10)" ประจำปี 2558

    1. ICD 10TM Radiology โดย พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

   2. การให้รหัสโรคกับการเบิกจ่ายตามหลักประกันสุขภาพ โดย พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ

   3. การตรวจสอบการรักษาพยาบาล สวัสดิการข้าราชการ โดย สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล สถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจสอบเวชระเบียน

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION