คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงกลาง

1. นพ.อภิชิต  สถาวรวิวัฒน์  ผู้อำนวยการ

                                                                                                 

2. นายพงศกร  สิรสิทธิกร  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ                        3. นางนฤมล  ศรีเริญ  เภสัชกรชำนาญการ

                                                                                               

 4. นางฐิติมญชุ์  ปัญญานะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         5. นางจินตนา  แสงจันทร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                                                                                   

6. นายสุชาติ  จันต๊ะวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         7.นายอติวัณณ์  อิ่นแก้ว  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  

                                                                                       

8. นางอำไพ  คำลือมี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน        9. นายสนิท  พรมพิชัย  พนักงานขับรถยนต์ส 2

                           

10. นายสงกรานต์   ปัญญานะ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         11. นายศุภการ  เทพอินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ