ข้อมูลประชากรอำเภอเชียงกลางตามทะเบียนราษฎร์แยกรายหน่วยบริการ ประจำปี 2559

หน่วยบริการ ชาย หญิง รวม
รพ.สต.บ้านชี  1,091 1,086 2,177
รพ.สต.บ้านงิ้ว 834 819 1,653
รพ.สต.บ้านส้อ ตำบลเปือ 972 946 1,918
รพ.สต.เปือ 2,313 2,357 4,670
รพ.สต.เชียงคาน 843 824 1,667
รพ.สต.พระธาตุ 1,872 1,883 3,755
รพ.สต.พญาแก้ว 711 744 1,455
รพ.สต.พระพุทธบาท 2,522 2,519 5,041
สสช.ผาน้ำย้อย 263 265 528
โรงพยาบาลเชียงกลาง 2,374 2,404 4,778
รวม 13,795 13,847 27,642

แหล่งข้อมูล HDC สสจ.น่าน ณ วันที่ 26 ก.พ.61