ข้อมูลประชากรอำเภอเชียงกลางตามทะเบียนราษฎร์แยกรายสถานบริการ ประจำปี 2560

หน่วยบริการ ชาย หญิง รวม
รพ.สต.บ้านชี  1,089 1,095 2,184
รพ.สต.บ้านงิ้ว 845 818 1,663
รพ.สต.บ้านส้อ ตำบลเปือ 978 942 1,920
รพ.สต.เปือ 2,294 2,354 4,648
รพ.สต.เชียงคาน 841 825 1,666
รพ.สต.พระธาตุ 1,864 1,864 3,728
รพ.สต.พญาแก้ว 714 743 1,457
รพ.สต.พระพุทธบาท 2,507 2,523 5,030
สสช.ผาน้ำย้อย 264 264 528
โรงพยาบาลเชียงกลาง 2,357 2,401 4,758
รวม 13,753 13,829 27,582