ข้อมูลทั่วไป

ตารางการให้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงกลาง

 เบอร์โทรโรงพยาบาลเชียงกลาง  054 - 797111 ต่อ หมายเลขภายใน

หมายเลข สถานที่ หมายเลข สถานที่
101 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 124 ห้องประชุมใหญ่
102 โทรสาร(แฟกซ์) 126 งานกายภาพบำบัด
103 งานพัสดุ 127 อาคาร NCD
104 ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 128 งานยานพาหนะ
105 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 129 งานการเงิน
106 งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 130 ห้องตรวจสุขภาพ
107 ห้องตรวจแพทย์1 131 โต๊ะทำงาน/บ้านคุณฐิติมญชุ์
108 ห้องตรวจแพทย์4 132 งานSCREENผู้ป่วย
109 ห้องตรวจแพทย์2 133 งานยาเสพติด
110 ฝ่ายเภสักรรม(ห้องยา) 135 อาคารทันตกรรม
111 งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) 136 ห้องทำงานช่าง
112 ห้องทำงานเภสัชกร 138 งานชันสูตร
113 งานผู้ป่วยใน 140 โต๊ะทำงานพ่อบ้าน
114 งานหน่วยจ่ายกลาง 143 ห้องทำงานผู้อำนวยการ
115 งานซักฟอก 144 ห้องประชุมเล็ก
116 งานโรงครัว 145 ห้องพักแพทย์เวร
117 งานเอ็กซเรย์ 146 งานแพทย์แผนไทย
119 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 148 ห้องตรวจแพทย์3
120 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 150 ห้องผู้ป่วยใน/โต๊ะทำงานหัวหน้า
121 งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 152 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
122 งานห้องคลอด 153 โต๊ะนัดคนไข้
133 ห้องผ่าตัด    

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลเชียงกลาง

-          ปี พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง

-          ปี พ.ศ.2527 เปิดดำเนินการในรูป Extended OPD ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

-          ปี พ.ศ.2528 เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ โดยมีแพทย์ 1 คน พยาบาลเทคนิค 4 คน เจ้าหน้าที่ พยาบาล 1 คน ลูกจ้าง 5 คน ต่อมาได้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

-          ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง โดยก่อสร้างในเขตบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลเดิมและเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2536

รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

1. นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ             ระหว่างปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2532


2. นายแพทย์สุพรชัย กาญจนวาสี           ระหว่างปี พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ.2534

 

3. นายแพทย์เดชวัน ราชตนะพันธุ์          ระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2536


4. นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ      ระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2547

 

5. นายแพทย์อัศวิน บุญซื่อ                  ระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2549


6. นายแพทย์ศรัณย์ มะลิซ้อน               ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550

 

7. แพทย์หญิงจิตราภรณ์ ความคนึง         ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2551


8. แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย           ระหว่างปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2552

 

9. แพทย์หญิงมัลลิกา ณ ราช                ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2554

 

10.นายแพทย์เอื้ออังกูรยิ์  สิทธิมงคล        ระหว่างปี พ.ศ.2554 ถึง 30 เมษายน 2556


11. นายแพทย์กฤษ  ใจวงค์                  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 9 มิถุนายน 2559


12 นายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์          ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึง ปัจจุบัน