คำเตือน

การลงเวลาปฏิบัติราชการ

      ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 11 กำหนดว่า "เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสำคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้

       ในกรณีจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงจะกำหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวัน เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย"

    ตามหัวข้อวัน เวลาทำงานแล้ว จะเห็นได้ว่า ในวันหนึ่งๆข้าราชการจะต้องทำงานในช่วงเช้าและบ่ายรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ฉะนั้นจึงต้องมีการลงเวลามาและเวลากลับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบได้ว่าข้าราชการแต่ละคนมีวันลากี่วัน สายกี่วัน ถ้าข้าราชการผู้ใดลาหยุดราชการก็ไม่ต้องลงเวลามาทำงาน แต่จะต้องมีการยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ถ้าไม่ลงเวลามาทำงานและไม่มีใบลาด้วยก็เป็นการขาดราชการ

     ดังนั้น  การลงเวลามาปฏิบัติราชการ  ส่วนราชการอาจทำได้ 3 แบบ  ดังนี้

  1. บัญชีลงเวลา  โดยมีสาระสำคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

   2. เครื่องบันทึกเวลา

   3. วิธีอื่นๆ  ใช้สำหรับกรณีจำเป็น  โดยหัวหน้าส่วนราชการ จะกำหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย

 ข้อดีของการลงเวลาปฏิบัติราชการ

          คือ เวลาเรามีเรื่องราว หรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการจะเป็นหลักฐานอย่างดีที่จะช่วยให้ทราบว่า เราอยู่ที่ทำงาน หรือที่ใด หรือมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบของทางราชการได้หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555