คำเตือน

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 563 หมู่ที่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง ประมาณ 150 เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของค่ายทหาร

อาณาเขต

ทิศเหนือ      ติดกับ   สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง

ทิศใต้         ติดกับ  สวนสาธารณะ

ทิศตะวันออก ติดกับ  ถนนอดุลย์เดชจรัส

ทิศตะวันตก   ติดกับ  แม่น้ำน่านและที่ดินเอกชน

ประวัติโรงพยาบาลเชียงกลาง

ปี พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง

ปี พ.ศ.2527 เปิดดำเนินการในรูป Extended OPD ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ปี พ.ศ.2528 เปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ โดยมีแพทย์ 1 คน พยาบาลเทคนิค 4 คน เจ้าหน้าที่ พยาบาล 1 คน ลูกจ้าง 5 คน ต่อมาได้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง โดยก่อสร้างในเขตบริเวณที่ตั้งโรงพยาบาลเดิม และเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2536

TPL_JM-TMPL_ADDITIONAL_INFORMATION