Print
ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง(เหมาบริการ)
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดการรับสมัคร คลิก http://www.ckhospital.net/pdf/102020/14102563.pdf