ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง (เหมาบริการ)

๑. พนักงานเกษตรพื้นฐาน  จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดแนบไฟล์เอกสารคลิก