Print

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง(เหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก(แนบเอกสาร)