ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานพัสดุ

แนบเอกสาร 02122562