ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ๑ อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ                    ๑ อัตรา

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และสนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

แนบหนังสือประกาศรับสมัคร