ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

แนบเอกสาร CCF25092562.pdf