ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แนบเอกสาร CCF06092562.pdf

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ประกาศ