รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยโรงพยาบาลเชียงกลาง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติราชการประจำฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดการรับสมัคร แนบเอกสาร 190862.pdf