ตามหนังสือที่ นน 00๓๒.๓๐๑/๑๐๘๗ อ้างถึงโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานสาะารณสุขจังหวัดน่าน มีความประสงค์ทำลายเอกสารราชการของหน่วยงาน ที่ครบกำหนดหมดอายุเอกสารและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการทำลายเอกสารเห็นควรทำลายได้ตามบัญชีหนังสือขอทำลายดังนี้