รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๑ ตำแหน่ง
ยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม -10 มิถุนายน 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๗๙๗๑๑๑ , ๐๕๔๗๙๗๑๒๓ ต่อ ๑๐๑