ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข     ๑ อัตรา

แนบเอกสาร 01-01-2564   โหลดใบสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์        ๑ อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   ๑ อัตรา

แนบเอกสาร 02-01-2564   โหลดใบสมัคร

ยื่นใบรับสมัคร ได้ที่งานธุรการ ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ติดต่อกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงกลาง โทร ๐๕๔-๗๙๗๑๑๑,๐๕๔-๗๙๗๑๒๓ ต่อ ๑๐๑

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ตารางการให้บริการปกติ โรงพยาบาลเชียงกลาง