1. Template QOF (Quality and Outcome Framework) ปีงบประมาณ 2563 [Update => 09/03/2563]  

ตัวชี้วัดกลางปีงบประมาณ 2563 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัด ระดับน้ําตาลในเลือด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    (HDC สสจ.น่าน)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   (HDC สสจ.น่าน)

ตัวชี้วัดที่3 : ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   (HDC สสจ.น่าน)

ตัวชี้วัดที่4 : ร้อยละสะสมความครอบคลุม การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกในสตรี30-60 ปี ภายใน 5 ปี   (HDC สสจ.น่าน)

ตัวชี้วัดที่5 : ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก น้อยกว่าร้อยละ 30 

5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 

5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคตดิเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) 

ตัวชี้วัดที่ 6 : อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC : Ambulatory Care Sensitive Condition) 

6.1 โรคลมชัก (Epilepsy)  น้อยกว่าร้อยละ 100 ต่อ แสนประชากร 

6.2 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) น้อยกว่าร้อยละ 489 ต่อ แสนประชากร 

6.3 โรคหืด (Asthma)  น้อยกว่าร้อยละ 87 ต่อ แสนประชากร

6.4 โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)  น้อยกว่าร้อยละ 199 ต่อ แสนประชากร

6.5 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)  น้อยกว่าร้อยละ 101 ต่อ แสนประชากร 

ตัวชี้วดัระดับเขต(7-9) ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละการประเมิน กระตุ้นและติดตามพัฒนาการในเด็กเด็กในกลุ่มอายุ 9- 18-30- 42 เดือน 

7.1 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (HDC สสจ.น่าน)

7.2 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล้าช้า   (HDC สสจ.น่าน)

7.3 เด็กพัฒนาการสงสัยล้าช้า ได้รับการกระตุ้นและติดตามภายใน30 วัน   (HDC สสจ.น่าน)

ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละการสํารวจความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน (ADL) และติดตามเยี่ยม บ้านในผู้สูงอายุ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

8.2 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL ตามเกณฑ์ดีขึ้น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ตัวชี้วัดที่9 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   HOSxP รพ.เชียงกลาง