โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ
คุณมนต์ชัย สาทรสัมฤทธิ์ผลและครอบครัว
มอบบริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง