โรงพยาบาลเชียงกลาง ขอขอบพระคุณ ครอบครัว อาจารย์เกสร ธีระกุล
จังหวัดเชียงใหม่ มอบไม้เท้าช่วยเดินผู้สูงอายุ จำนวน 20 อัน แก่โรงพยาบาลเชียงกลางมอบให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต่อไป