ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้จัดทำแบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)   ปีงบประมาณ 2563 และส่งให้แผนฯให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง จึงขอสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง การซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ WINSCP ระบบอินทราเน็ต โรงพยาบาลเชียงกลาง โฟร์เดอร์ 11. แผนเงินบำรุง งบลงทุน งบค่าเสื่อม งบอื่นๆ เวปไซค์ โรงพยาบาลเชียงกลาง และLine กลุ่ม งานโรงพยาบาลเชียงกลาง และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อที่จะได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงกลาง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง เพื่อจัดส่งแผนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านให้ทันตามกำหนด 

ดาวโหลด แบบเสนอความต้องการ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563