ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของ คปสอ.เชียงกลาง ประจำปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ PP&P Excellence