ตามที่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเชียงกลาง (คป.สอ.เชียงกลาง) ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบแผนฯระดับอำเภอได้ดำเนินการตามแผนแล้วรายงานผลการปฏิบัติรายไตรมาสให้แก่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง เพื่อรวบรวมเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถดาวโหลดเอกสาร

1.แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของ คป.สอ.เชียงกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านการอนุมัติ

2. แบบรายงานผล แผนงาน/โครงการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ประจำปี 2562