1. Template QOF (Quality and Outcome Framework) ปีงบประมาณ 2563 [Update => 09/03/2563]  

ตัวชี้วัดกลางปีงบประมาณ 2563 

Read more: QOF ปีงบประมาณ 2563

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง(เหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก(แนบเอกสาร)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสาธารถเฉพาะตำแหน่ง  รายละเอียดเแนบเอกสารคลิก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า   1 อัตรา แนบเอกสารรายละเอียด <<คลิก

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลเชียงกลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง(เหมาบริการ)

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก(แนบเอกสาร)

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโรงพยาบาลเชียงกลาง

 

ตารางการให้บริการปกติ โรงพยาบาลเชียงกลาง

Subcategories