ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้จัดทำแบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)   ปีงบประมาณ 2563 และส่งให้แผนฯให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง จึงขอสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง การซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ WINSCP ระบบอินทราเน็ต โรงพยาบาลเชียงกลาง โฟร์เดอร์ 11. แผนเงินบำรุง งบลงทุน งบค่าเสื่อม งบอื่นๆ เวปไซค์ โรงพยาบาลเชียงกลาง และLine กลุ่ม งานโรงพยาบาลเชียงกลาง และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อที่จะได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงกลาง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง เพื่อจัดส่งแผนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านให้ทันตามกำหนด 

ดาวโหลด แบบเสนอความต้องการ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของ คปสอ.เชียงกลาง ประจำปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ PP&P Excellence

 

ตามที่แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเชียงกลาง (คป.สอ.เชียงกลาง) ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบแผนฯระดับอำเภอได้ดำเนินการตามแผนแล้วรายงานผลการปฏิบัติรายไตรมาสให้แก่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง เพื่อรวบรวมเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถดาวโหลดเอกสาร

1.แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ของ คป.สอ.เชียงกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านการอนุมัติ

2. แบบรายงานผล แผนงาน/โครงการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงกลาง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านฉลากยา, การบริหารยาอย่างเหมาะสม, การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะ 3 โรคเป้าหมายที่หายเองได้โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงรณรงค์การนำยาเดิมและยาที่ใช้ประจำใส่ถุงผ้ามาโรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง และแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยประชาชนที่มารับบริการในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน

โรงพยาบาลเชียงกลางขอขอบพระคุณ คุณนพดล อินต๊ะกัน

บริจาคเงินให้โรงพยาบาลเชียงกลาง จำนวน 5,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เริ่มใช้ถุงผ้าใส่ยาคนไข้ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน

 

 

ตารางการให้บริการปกติ โรงพยาบาลเชียงกลาง

ตารางการให้บริการคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเชียงกลาง

 เบอร์โทรโรงพยาบาลเชียงกลาง  054 - 797111 ต่อ หมายเลขภายใน

หมายเลข สถานที่ หมายเลข สถานที่
101 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 124 ห้องประชุมใหญ่
102 โทรสาร(แฟกซ์) 126 งานกายภาพบำบัด
103 งานพัสดุ 127 อาคาร NCD
104 ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 128 งานยานพาหนะ
105 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 129 งานการเงิน
106 งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ 130 ห้องตรวจสุขภาพ
107 ห้องตรวจแพทย์1 131 โต๊ะทำงาน/บ้านคุณฐิติมญชุ์
108 ห้องตรวจแพทย์4 132 งานSCREENผู้ป่วย
109 ห้องตรวจแพทย์2 133 งานยาเสพติด
110 ฝ่ายเภสักรรม(ห้องยา) 135 อาคารทันตกรรม
111 งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) 136 ห้องทำงานช่าง
112 ห้องทำงานเภสัชกร 138 งานชันสูตร
113 งานผู้ป่วยใน 140 โต๊ะทำงานพ่อบ้าน
114 งานหน่วยจ่ายกลาง 143 ห้องทำงานผู้อำนวยการ
115 งานซักฟอก 144 ห้องประชุมเล็ก
116 งานโรงครัว 145 ห้องพักแพทย์เวร
117 งานเอ็กซเรย์ 146 งานแพทย์แผนไทย
119 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 148 ห้องตรวจแพทย์3
120 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 150 ห้องผู้ป่วยใน/โต๊ะทำงานหัวหน้า
121 งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 152 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
122 งานห้องคลอด 153 โต๊ะนัดคนไข้
133 ห้องผ่าตัด    

Subcategories