เอกสาร covid-19
 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 โทร 088-2699785 , 082-8936688 หรือ 083-3246753